10 سال ضمانت ورق با ۸۰سال طول عمرمفید


10 سال ضمانت ورق با ۸۰سال طول عمرمفید و 10 سال ضمانت نصب(با دستگاه های خارجی)