هجدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی


هجدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی
شرکت فرنام بسپار مقدم میهمانان عزیز را در هجدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی (مکانیزاسیون،آبیاری،نهاده ها) گرامی می دارد.

                                                                  26 لغایت 29 آذرماه 1398
                                           محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان